جستجوی شما نتیجه‌ای نداشت.

داستان هایی برای برند سازی

قیمت:
110,000 تومان
مشخصات کتاب داستان هایی برای برند سازی
کشور مبدا
تعداد صفحات
200 صفحه
شابک
9786226663489
سال خلق اثر
2018
سال انتشار
1400
قطع
رقعی
جلد
نرم
نوبت چاپ
1
این کتاب در یک نگاه
ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺮژى ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب «داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى» ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﺎرق‌اﻟﻌﺎده‌ى داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ در ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم آن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﭘﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﺷﺎن ﻟﺬت ﺑﺮده‌اﯾﺪ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ‌ى ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى و ارﺗﺒﺎط‌ﭘﺬﯾﺮى ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ.

 
بیشتر بخوانید

خلاصه کتاب داستان هایی برای برند سازی

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﻮه‌اى ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻰ‌آﻣﻮزﯾﺪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى ﺟﺬاب و ﻣﻌﺘﺒﺮى ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﮐﻮﺗﺎه‌ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎى اﻣﻀﺎدار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﯿﺮ آن ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺪان دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ، ﺟﻮﻻن دﻫﺪ.
دیدگاه‌های کاربران درباره‌ی کتاب «داستان هایی برای برند سازی»
0 دیدگاه
0
(0 رای)
امتیاز شما به این کتاب:
دیدگاه خود را بنویسید:
ثبت دیدگاه
کتاب‌های پیشنهادی
عضویت در خبرنامه‌ی بوک‌لند
برای اطلاع از تخفیف‌ها، فروش‌های ویژه و پیشنهادها، در خبرنامه‌ی ما عضو شوید.